प्रतिनिधी: संकेश यादव

विमानतळ पोलीस स्टेशन पुणे शहर येथे गु.र.नं. ४२४ / २०२३ भा.दं.वि. कलम ३९२.३५२,४२७, ५०४, ५०६, ३४ प्रमाणे दाखल गुन्ह्यातील तीन आरोपी यांनी फिर्यादी यांना कोणाच्या सांगण्यावरुन तु येथे हातगाडी लावतो तुझी हालगाडी लगेच बंद करून घे नाहीतर तुला दाखवतो मी कोण आहे तु येथे कसा धंदा करतो तेच बघतो असे म्हणुन शिवीगाळ करून फिर्यादी यांना गाडीवर बस व आमच्या सोबत चल, तुला आम्ही कोण आहे ते दाखवितो अशी धमकी देवून जबरदस्तीने फिर्यादी यांचे गल्ल्यातील रोख ३०००/- रुपये घेवुन गेले होते. त्याबाबत वरील प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

दाखल गुन्ह्याचे तपासा दरम्यान आरोपी नागे १ ) प्रसाद उर्फ चिक्या संपत गायकवाड, वय २५ वर्षे रा. महादेवनगर, वडगाव शेरी, पुणे (टोळी प्रमुख) २) अरवाज अयुब पटेल, वय २४ वर्षे, रा. सर्वे नं. १९१, बुध्द विहारजवळ, नागपुर चाळ, येरवडा, पुणे ३) बबलु संतोष चव्हाण, वय २२ वर्षे, रा. ए. के. रेसिडन्सी, एस. ५. संजय पार्क विमाननगर, पुणे (टोळी सदस्य) यांनी केला असल्याचे निष्पन्न झाल्याने अ.क्र. १ व २ यांना

गुन्ह्याचे कामी अटक करण्यात आले आहे.

वरील आरोपीचे पुर्व रेकॉर्डची पाहणी करता, आरोपी नामे प्रसाद उर्फ चिक्या संपत गायकवाड (टोळी प्रमुख) याचे विरुध्द एकुण ०८ गुन्हे दाखल असून, आरोपी अरबाज अयुब पटेल याचेविरुध्द ०६ गुन्हे दाखल आहेत. तसेच आरोपी बबलु संतोष चव्हाण याचेविरुध्द ०४ गुन्हे दाखल आहेत. वरील तीनही आरोपी यानी एकत्रितरित्या गुन्हे केले असल्याचे निष्पन्न झालेले आहे. यातील टोळीप्रमुख आरोपी याने त्याचे साथीदारासह स्वतःचे गुन्हेगारी टोळीचे वर्चस्व व दहशत प्रस्थापित ठेवण्यासाठी संघटित गुन्हेगारी संघटनेचा प्रमुख म्हणुन किवा संघटनेच्या वतीने एकटचाने किंवा संयुक्तपणे गंभीर दुखापत, जबरीचोरी, दरोडा, सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान, बेकायदेशीर जमाव जमविणे घातक शस्त्र बाळगणे अशा प्रकारचे गुन्हे करून सर्वसामान्य जनते मध्ये दहशत निर्माण केली आहे. यातील नमुद आरोपी यांनी विरुद्ध वेळोवेळी प्रतिबंधात्मक कारवाई करुन देखील त्यांनी पुन्हा गुन्हे केलेले आहेत.

दाखल गुन्ह्यामध्ये महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा १९९९ चे कलम ३(१)(ii)३ (२). ३(४) प्रमाणे चा अंतर्भाव करणेसाठी मा.वरीष्ठ पोलीस निरीक्षक विमानतळ पोलीस स्टेशन पुणे शहर श्री. विलास सोडे यांनी मा. पोलीस उप आयुक्त परीमंडळ ०४ पुणे शहर श्री शशिकांत बोराटे यांचे मार्फतीने मा.अपर पोलीस आयुक्त, पूर्व प्रादेशिक विभाग पुणे शहर श्री रजन कुमार शर्मा याना प्रस्ताव सादर केला होता.

सदर प्रकरणाची छाननी करून विमानतळ पोलीस स्टेशन पुणे शहर येथे गु.र.नं. ४२४/२०२३

(भा.द.वि. कलम ३९२.३५२,४२७, ५०४, ५०६, ३४ प्रमाणे दाखल असलेल्या गुन्हयात महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी

नियंत्रण कायदा १९९९ चे कलम ३ (१) (ii).३ (२)३ (४) प्रमाणे चा अंतर्भाव करण्याची मा. अपर पोलीस

आयुक्त, पूर्व प्रादेशिक विभाग पुणे शहर श्री. रंजनकुमार शर्मा यांनी मंजुरी दिलेली आहे.

दाखल गुन्ह्याचा पुढील तपास मा. सहा पोलीस आयुक्त, येरवडा विभाग, पुणे शहर श्री संजय पाटील, हे करीत आहेत.

सदरची कामगिरी मा. पोलीस आयुक्त, पुणे शहर श्री रितेश कुमार, मा. पोलीस सह आयुक्त पुणे शहर श्री. संदिप कर्णिक मा. अपर पोलीस आयुक्त पूर्व प्रादेशिक विभाग पुणे शहर श्री रंजन कुमार शर्मा मा. पोलीस उप आयुक्त परीमंडळ ०४ पुणे शहर श्री. शशिकात बोराटे, मा. सहा. पोलीस आयुक्त, येरवडा विभाग, पुणे शहर श्री. संजय पाटील यांचे मार्गदर्शनाखाली वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक विमानतळ पोलीस स्टेशन पुणे शहर श्री. विलास सोडे, पोलीस निरीक्षक गुन्हे श्रीमती संगीता माळी, सहा. पोलीस निरीक्षक श्री. मिलींद पाठक, सव्हेलन्स पथकातील पोलीस उप निरीक्षक श्री. एस. एस. कोकुरे व पोलीस हवालदार उमेश डे म.पो. अमलदार भोर शिंदे यानी केली आहे.

मा. पोलीस आयुक्त, पुणे शहर, श्री रितेश कुमार यांनी कार्यभार घेतल्यानंतर गुन्हेगारी नियंत्रणावर बारकाईने लक्ष देवुन, शरिरा विरुध्द व मालमत्ते विरुद्ध गुन्हे करणारे व नागरीकां मध्ये दहशत निर्माण करणारे सराईत गुन्हेगार यांचे हालचालीवर बारकाईने लक्ष ठेवुन गुन्हेगारीचे समुळ उच्चाटन होईल यावर भर देण्याबाबत सर्व पोलीस अधिकारी व अमलदार याना निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यांचे मार्गदर्शना खाली मकोका अंतर्गत केलेली ही ५२ वी कारवाई आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!