संपादक: शहानवाज मुलाणी

पुणे पोलीस आयुक्तालयातील वानवडी पोलीस स्टेशनचे हद्दीमध्ये गुन्हे करणारा अट्टल गुन्हेगार नाम मतीन हकीम सैय्यद, वय-३४ वर्षे, रा. स.नं. १०८/१०९, रामनगर, हडपसर, पुणे हा अभिलेखावरील सराईत गुन्हेगार आहे. त्याने साथीदारांसह वानवडी, हडपसर पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत कोयता, गावती पिस्टल, सुरा, लाकडी बाबु या सारख्या जीवघेण्या घातक हत्यारासह पातक शस्त्राने गंभीर दुखापत करणे पालक शस्त्राने साधी दुखापत करणे, दंगा, बेकायदेशीर अग्नी शस्त्र व हत्यार बाळगणे यासारखे गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे केले आहेत. मागील ५ वर्षामध्ये त्याचेविरूध्द ०८ गुन्हे दाखल आहेत. ज्याच्या गुन्हेगारी कृत्यामुळे सदर परिसरातील सार्वजनिक सुव्यवस्थेस बाधा निर्माण झालेली होती. तसेच त्याच्यापासून जीविताचे व मालमत्तेचे नुकसान होईल या भितीमुळे नागरिक उघडपणे तक्रार करणेस धजावत नव्हते.

प्राप्त प्रस्ताव व सह कागदपत्रांची पडताळणी करुन श्री रितेश कुमार, पोलीस आयुक्त, पुणे शहर यांनी नमूद इसमाचे विरुध्द एम.पी. डी. ए. कायद्यान्वये नागपूर मध्यवर्ती कारागृह, नागपूर येथे ०१ वर्षांकरीता स्थान बध्दतेचे आदेश पारीत केले आहेत. नमूद इसमास स्थानबध्द करण्यामध्ये तकालीन वस्चि पोलीस निरीक्षक वानवडी पोलीस स्टेशन, पुणे, श्री. भाऊसाहेब पठारे, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक वानवडी पोलीस स्टेशन, पुणे श्री. संजय पतंगे व वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक पी. सी. बी. गुन्हे शाखा पुणे श्री. ए. टी. खोबरे आणि त्यांचे अधिपत्याखालील पोलिस अधिकारी व पोलिस अमलदार यांनी सदरची कामगिरी पार पाडली.

मा. पोलीस आयुक्त, पुणे शहर यांनी कडक प्रतिबंधक कारवाई करण्याचे धोरण अवलंबिले आहे. मा. पोलीस आयुक्त यांनी चालु वर्षामध्ये दहशत निर्माण करणा-या व सक्रिय अट्टल गुन्हेगारांवर एम.पी. डी.ए. कायद्यान्वये स्थानबध्दतेच्या ५८ कारवाया केल्या आहेत. यापुढेही सराईत व अट्टल गुन्हेगारांचे कृत्यांना आळा घालण्यासाठी प्रभावी प्रतिबंधक कारवाई करण्यात येणार आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!